Các dòng sản phẩm giao dịch tại FINVEST đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt nam.