FINVEST - Hệ thống giao dịch hiện đại và tiện ích

  • Giao dịch trực tuyến tốc độ nhanh và chính xác
  • Quản lý tài khoản thông minh

FINVEST  - Đối tác hoàn hảo trên thị trường giao dịch hàng hóa.

  • Môi giới giao dịch hàng hóa
  • Tư vấn giao dịch hàng hóa
  • Quản lý tài sản chuyên nghiệp
  • Báo cáo phân tích chuyên sâu

FINVEST 

Thành viên kinh doanh đầu tiên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tài liệu đào tạo

Bài 1 : Khái quát về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Download

Bài 6 : Sàn nào giao dịch hàng hóa gì

Download

Bài 5 : Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam

Download

Bài 4 : Quan niệm về thị trường hàng hóa giao sau và mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa

Download

Bài 3 : Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa

Download

Bài 2 : Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa theo quy định của pháp luật

Download